Pe site-ul WIRO, operatorul folosește cookie-uri în conformitate cu prevederile politicii de confidențialitate. In regula
Produse Meniu

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 

 

Introducere

Wire-Holder Kft  (în continuare: Furnizor , operator de date) se supune următorului prospect.

Cu privire la protecția persoanelor fizice și la prelucrarea datelor cu caracter personal,  la libera circulație a acestor date, și  abrogarea Regulamentului (CE) nr. 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor),  în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, sunt furnizate următoarele informații.

Aceste informații despre gestionarea datelor, reglementează gestionarea datelor din următoarele pagini: www.wiro.hu.

Informațiile despre gestionarea datelor sunt disponibile pe următoarea pagină: http://www.wiro.hu/adatkezelesitajekoztato

Modificările aduse prospectului, vor intra în vigoare la publicarea la adresa de mai sus.

Operatorul de date și datele lui de contact:

Denumire: Wire-Holder Kft

Sediu: 3045 Bér,  Petőfi út 27/a

E-mail: info@wiro.hu

Telefon: +36305569612

Datele de contact al persoanei responsablei de protecția datelor:

Nume : Csák András

Sediu: 3045 Bér Petőfi út 27/a

E-mail: wiro@wiro.hu

Telefon: +36305569612

 

Definiții:

{C}1.     {C}„date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); identifică o persoană fizică care, direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi numele, numărul, locația identificatorul online sau unul sau mai mulți factori care țin de identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a persoanei fizice identificabile;

{C}2.     {C}„prelucrare date” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni pe date sau fișiere    personale, fie că sunt automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, sistematizarea, sortarea, stocarea, transformarea sau modificarea, regăsirea, consultarea, utilizarea, comunicarea, transmiterea sau difuzarea; prin alte mijloace de acces, coordonare sau interconectare, restricție, ștergere sau distrugere;

{C}3.     {C}„operator de date” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice altă organizație care, singur sau împreună cu alții determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația Uniunii Europene sau a statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea operatorului pot fi, de asemenea, determinate de legislația Uniunii sau a statelor membre;

{C}4.     {C}„procesor de date” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice altă organizație care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;

{C}5.     {C}„destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organ căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este o terță parte sau nu. Autoritățile publice care pot avea acces la date cu caracter personal în contextul unei anchete individuale în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a statelor membre, nu sunt considerați destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării;

{C}6.     {C}„consimțământul persoanei vizate” înseamnă expresia voluntară, specifică și informată în mod corespunzător și fără echivoc a voinței persoanei vizate, prin care își indică consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc prin intermediul unei declarații sau declarații lipsite de ambiguitate;

{C}7.     {C}„incident de protecție a datelor” înseamnă o încălcare a securității care are ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal care au fost transmise, stocate sau manipulate în alt mod.

 

Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


Date personale:

 

{C}a.     {C}să fie prelucrate legal și corect și într-un mod transparent pentru persoana vizată („legalitate, proces echitabil și transparență”);

{C}b.     {C}colectarea datelor personale poate fi numai în scopuri specificate, explicite și legitime, și aceste date nu pot fi tratate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de date pentru arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice („limitarea scopului”) nu va fi considerată incompatibilă cu scopul inițial în conformitate cu articolul 89 alineatul (1);

{C}c.     {C}din punct de vedere al gestionării datelor, acestea trebuie să fie adecvate și relevante pentru scopurile prelucrării  și limitate la ceea ce este necesar („cumpătarea datelor”);

{C}d.     {C}datele trebuie să fie corecte și, acolo unde este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal, care sunt inexacte, în scopul prelucrării sunt șterse sau rectificate fără întârziere („actualizate”);

{C}e.     {C}datele trebuie să fie stocate într-un formular care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă nu mai lungă decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă numai dacă aceste date cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) pentru arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu prezentul regulament, sub rezerva implementării măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea drepturilor și libertății persoanelor vizate („capacitate limitată de stocare”);

{C}f.      {C}datele vor fi procesate în așa fel încât să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării datelor cu caracter personal („integritate și confidențialitate”), utilizând măsuri tehnice sau organizaționale adecvate.

  Operatorul este responsabil pentru respectarea celor de mai sus și trebuie să poată demonstra o astfel de conformitate („responsabilitate”).

 

 

 

Gestionarea datelor

Gestionarea datelor legate de funcționarea unui magazin web.

{C}1.    {C}Faptul culegerii datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul gestionării datelor:

Date personale

Scopul gestionării datelor

Nume utilizator

Identificare, permițând înregistrarea.

 •  

Oferă acces securizat la contul de utilizator

Nume și prenume

 • Necesar pentru contact, achiziție și facturare corespunzătoare.

Adresa email

 •  
 •  
Luare contact, facturare și expediere mai eficientă

Numele și adresa de facturare

 • Emiterea unei facturi periodice, precum și crearea contractului, determinarea conținutului acestuia, modificarea, monitorizarea îndeplinirii acestuia, facturarea taxelor care decurg din aceasta și executarea creanțelor aferente.

Numele și adresa de livrare

Permite livrarea la domiciliu.

Data cumpărării / înregistrării

Efectuarea operatiei tehnice

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Nici numele de utilizator, nici adresa de e-mail nu este necesar să conțină informații personale

 

      2.  Părțile interesate: toate părțile interesate înregistrate / cumpărători pe site-ul web al magazinului.

{C}3.     {C}Durata gestionării datelor, termenul de ștergere a datelor: Imediat prin ștergerea înregistrării. Cu excepția documentelor contabile, aceste date trebuie păstrate timp de 8 ani în conformitate cu secțiunea 169 (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea.

Documentul contabil (incluzând conturi mari, evidențe analitice și detaliate) care susține conturile contabile, direct și indirect, trebuie păstrate într-o formă lizibilă timp de cel puțin 8 ani, recuperabil prin referire la evidența contabilă.

 

{C}4.     Persoana potențialilor operatori de date cu drept de acces la date, destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de personalul de vânzări și marketing al operatorului de date, cu respectarea principiilor de mai sus.

{C}5.    {C}Descrierea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor:

 • Persoana vizată poate solicita operatorului accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc și
 • se poate opune prelucrării acestor date cu caracter personal și
 • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și să își retragă consimțământul în orice moment.

 

{C}6.    {C}Accesul la datele personale, ștergerea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor, protestul împotriva prelucrării datelor poate fi inițiat de către persoana vizată în următoarele moduri:

 • prin postă pe adresa:                                 
 • prin email pe adresa de mail:
 • prin telefon, pe numărul :                                      

 

{C}7.    {C}Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor:

 

7.  Consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) litera (a), Infotv. Secțiunea 5 (1),

     7.   În cazul serviciilor informationale electronice, informațiile furnizate relevante trebuie să fie în conformitate cu anexa CVIII din 2001. Act (în continuare: Legea Elker) Secțiunea 13 /A aliniat (3):Furnizorul de servicii poate prelucra datele personale care sunt tehnic necesare în vederea furnizării serviciului. Dacă celelalte condiții sunt aceleași, furnizorul de servicii trebuie să aleagă și, în toate cazurile, să utilizeze mijloacele de date în furnizarea serviciului societății informaționale în așa fel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate numai dacă sunt necesare pentru furnizarea serviciului și pentru alte scopuri specificate în prezenta lege, dar în acest caz numai în măsura și pentru timpul necesar.

    7.  În cazul eliberării de facturi în conformitate cu legislația contabilă, articolul 6 alineatul (1) litera (c).

{C}8.     {C}Vă informăm în continuare că:

 • gestionarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră
 • este necesar să ne ne dați informatii despre datele dvs. personale, astfel încât să putem îndeplini comanda dvs.
 • În cazul în care nu sunt disponibile informațiilor despre  datele personale necesare, va duce la imposibilitatea procesării comenzii dumneavoastră.

 

 Procesatoarele de date utilizate

Livrarea 

{C}1.     {C}1.Activitatea efectuată de către gestionarul de date: Livrarea produselor, transportul

{C}2.     {C}2.Numele și datele de contact ale procesorului de date:

{C}3.     {C}Faptul gestionării datelor, domeniul de aplicare al datelor gestionate: numele   destinatarului, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail.

{C}4.     {C}4 . Părțile interesate: toate părțile interesate care solicită livrarea la domiciliu.

{C}5.     {C}Scopul gestionării datelor: Livrarea la domiciliu a produsului comandat.

{C}6.     {C}Durata gestionării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: durează până la finalizarea livrării la domiciliu.

{C}7.     {C}Temeiul juridic al prelucrării datelor: consimțământul utilizatorului, articolul 6 alineatul (1) a), Infotv. Secțiunea 5 (1).

 

 Plata online

{C}1.     {C}Activitate efectuată de gestionarul de date: plată online

{C}2.     {C}Numele și datele de contact ale gestionarului de date:

{C}3.     {C}Faptul de gestionare a datelor, domeniul de aplicare al datelor gestionate: Numele de facturare, adresa de facturare, adresa de e-mail.

{C}4.     {C}Părțile interesate: toate părțile interesate care solicită o achiziție online.

{C}5.     {C}Scopul gestionării datelor: Monitorizarea fraudelor pentru  plățile online, a confirma tranzacțiile și a proteja utilizatorii.

{C}6.     {C}Durata gestionării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: durează până la efectuarea plății online.

{C}7.     {C}Temeiul juridic al prelucrării datelor: consimțământul Utilizatorului, Infotv. Secțiunea 5 (1), articolul 6 alineatul (1) litera (a) și secțiunea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale. Actul 13 / A. § (3).

 


Furnizor de depozitare date

{C}1.     {C}Activitate efectuată de operatorul de date:  Serviciu de găzduire date

{C}1.     {C} Numele și datele de contact ale operatorului de date: 

{C}2.     {C} Faptul prelucrării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate: Toate datele personale furnizate de persoana vizată.

{C}3.     {C}Părțile interesate: toate părțile interesate care utilizează website-ul.

{C}4.     {C}Scopul gestionării datelor: să fie site-ul web disponibil și să îl opereze în mod corespunzător.

{C}5.     {C}Durata de gestionare a datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Prelucrarea datelor durează până la încetarea acordului dintre operatorul de date și furnizorul de găzduire sau cererea persoanei vizate de ștergere către furnizorul de depozitului de date.

{C}6.     {C}Temeiul juridic al prelucrării datelor: consimțământul Utilizatorului, Infotv. Secțiunea 5 (1), articolul 6 alineatul (1) litera (a) și secțiunea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale. Actul 13 / A. § (3).

 

Gestionarea cookie-urilor

 

 

{C}1.     {C}Cookie-urile specifice magazinului web sunt așa-numitele „parole utilizate pentru sesiunile protejate prin parolă”, „cookie-urile coșului de cumpărături” și „cookie-urile de securitate”, a căror utilizare nu necesită acordul prealabil al părților interesate.

{C}2.     {C}Faptul de gestionare a datelor, domeniul de aplicare al datelor gestionate: număr unic de identificare, date, ore

{C}3.     {C}Părțile interesate: toate părțile interesate care vizitează site-ul web.

{C}4.     {C}Scopul gestionării datelor: Pentru a identifica utilizatorii înregistrați, evidența „coșul”-ui și urmărirea vizitatorilor.

{C}5.     {C}Durata procesării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor:

 

 

 

Tipul cookiului

Baza legală de gestonare a datelor

Gestionarea datelor

 •  

Set de date gestionate

Cokie de sesiune

 

2001 CVIII privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3)

 

Perioada relevantul

până la sfârșitul sesiunii de vizitatori

 

connect.sid

 

 

 

{C}6.     {C}Identitatea potențialilor operatori de date care au dreptul să acceseze datele: Operatorul de date nu prelucrează datele cu caracter personal folosind cookie-uri.

{C}7.     {C}Descrierea drepturilor persoanelor vizate legate de gestionarea datelor: Persoana vizată are posibilitatea de a șterge cookie-urile din meniul Instrumente / Setări al browserelor, de obicei sub setările elementului din meniul Confidențialitate.

{C}8.     {C}Temei juridic pentru prelucrarea datelor: nu este necesar consimțământul persoanei vizate în cazul în care singurul scop al utilizării cookie-urilor este transmiterea de comunicații printr-o rețea de comunicații electronice sau furnizarea unui serviciu al societății informaționale solicitat în mod specific de abonat sau utilizator.

 

 

 

 

 

 

Utilizarea conversiilor Google AdWords

 

{C}1.     {C}Un program de publicitate online numit „Google AdWords” este utilizat de operatorul de date și folosește serviciul de urmărire a conversiilor Google. Urmărirea conversiilor Google este un serviciu de analiză furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”).

{C}2.     {C}Când un Utilizator accesează un site web printr-un anunț Google, un cookie pentru urmărirea conversiilor este plasat pe computerul său. Aceste cookie-uri au o valabilitate limitată și nu conțin date personale, astfel încât Utilizatorul nu poate fi identificat de către aceștia.

{C}3.     {C}Când Utilizatorul navighează pe anumite pagini ale site-ului web și cookie-ul nu a expirat încă, atât Google, cât și operatorul de date pot vedea că Utilizatorul a dat clic pe reclamă.

{C}4.     {C}Fiecare client Google AdWords primește un cookie diferit, deci nu poate fi urmărit prin intermediul site-urilor web ale clienților AdWords.

{C}5.     {C}Informațiile obținute prin cookie-urile de urmărire a conversiilor sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords de urmărire a conversiilor. Acesta este modul în care clienții află numărul de utilizatori care au dat clic pe anunțul dvs. și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, aceștia nu au acces la informații care ar putea identifica vreun utilizator.

{C}6.     {C}Dacă nu doriți să participați la urmărirea conversiilor, îl puteți dezactiva dezactivând cookie-urile din browserul dvs. Atunci nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor.

{C}7.     {C}Informații suplimentare și Declarația de confidențialitate Google pot fi găsite la www.google.de/policies/privacy/

 

 

 Aplicați Google Analytics

 

{C}1.    {C}Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dvs., pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul.

{C}2.    {C}Informațiile create de cookie despre site-ul web utilizat de dvs. vor fi în mod normal stocate și stocarea pe un server Google din SUA. Prin activarea anonimizării IP pe site-ul web, Google va scurta adresa IP a utilizatorului în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European.

{C}3.    {C}Adresa IP completă va fi transmisă și trunchiată către serverul Google din Statele Unite numai în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care utilizatorul a utilizat site-ul web, pentru a oferi operatorului site-ului web rapoarte despre activitatea site-ului web și pentru a furniza servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului web și a internetului.

{C}4.    {C}În cadrul Google Analytics, adresa IP transmisă de browserul Utilizatorului nu este reconciliată cu alte date ale Google. Utilizatorul poate împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea browserului adecvat, cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în acest caz, nu toate funcțiile acestui site pot fi pe deplin disponibile. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să proceseze informațiile dvs. despre utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) prin cookie-uri, descărcând și instalând pluginul browserului disponibil la următorul link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

 

Buletin informativ, activitate DM

 

{C}1.    {C}Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale activității de publicitate economică. În conformitate cu secțiunea 6 din lege, utilizatorul poate consimți în prealabil și în mod expres să contacteze furnizorul de servicii cu ofertele sale publicitare și alte articole la datele de contact furnizate în timpul înregistrării.

{C}2.    {C}În plus, ținând cont de dispozițiile prezentului prospect, Clientul poate consimți ca Furnizorul de servicii să gestioneze datele cu caracter personal necesare pentru trimiterea ofertelor publicitare.

{C}3.    {C}Furnizorul de servicii nu trimite mesaje publicitare nesolicitate și Utilizatorul se poate dezabona de la trimiterea gratuită a ofertelor fără restricții sau justificare. În acest caz, Furnizorul de servicii șterge toate datele personale - necesare pentru trimiterea mesajelor publicitare - din registrul său și nu contactează Utilizatorul cu ofertele sale de publicitate suplimentare. Utilizatorul se poate dezabona de la anunțuri făcând clic pe linkul din mesaj.

{C}4.    {C}Faptul culegerii datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul gestionării datelor:

 

 

Date personale

Scopul gestionării datelor

Nume, adresa e-mail

Identificare, permițându-vă să vă abonați la newsletter.

 

Data abonării

Efectuați o operație tehnică

.

Adresa IP în momentul abonării

 

Efectuați o operație tehnică

 

 

 

 

 

{C}5.     {C}Părțile interesate: toate părțile interesate care se abonează la buletinul informativ.

{C}6.     {C}Scopul gestionării datelor: de a trimite mesaje electronice (e-mail, sms, push message) care conțin reclame către persoana vizată, de a furniza informații despre informațiile actuale, produse, promoții, noi funcții etc.

{C}7.     {C}Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: prelucrarea datelor durează până la retragerea declarației de consimțământ, adică până la dezabonare.

{C}8.     {C}Numărul de înregistrare al gestionării datelor: în curs ...

{C}9.     {C}Identitatea potențialilor operatori de date care au dreptul să acceseze datele, destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de personalul de vânzări și marketing al operatorului de date, cu respectarea principiilor de mai sus.

{C}10.  {C}Descrierea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor:

{C}·         Persoana vizată poate solicita operatorului accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc și

{C}·         se opune prelucrării acestor date cu caracter personal și

{C}·         persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și să își retragă consimțământul în orice moment.

 

 

{C}11.  {C}Accesul la datele personale, ștergerea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor, protestul împotriva prelucrării datelor poate fi inițiat de către persoana vizată în următoarele moduri:

 • prin postă pe adresa:                                 
 • prin email pe adresa de mail:
 • prin telefon, pe numărul :                                      

 

 1.  Persoana vizată se poate dezabona gratuit de la buletinul informativ în orice moment.

 

 

{C}13.  {C}Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) litera (a), Infotv. Secțiunea 5 (1) din Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale activităților de publicitate economică. Secțiunea 6 (5) din lege:

Agentul de publicitate, furnizorul de servicii de publicitate sau editorul reclamei păstrează evidența datelor cu caracter personal ale persoanelor care le-au făcut o declarație, în limitele specificate în consimțământ. Datele conținute în acest registru referitoare la destinatarul reclamei pot fi prelucrate numai în conformitate cu declarația de consimțământ, până la retragerea acesteia și pot fi divulgate terților numai cu acordul prealabil al persoanei în cauză.

 

 

 1. Vă informăm in continuare

 

gestionarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră.

sunteți obligați să furnizați informații personale dacă doriți să primiți un buketin informativ de la noi.

• Nerespectarea acestui lucru va duce la imposibilitatea de a vă trimite un buletin informativ.

 

 

 

Tratarea reclamațiilor

 

  1. Faptul culegerii datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul gestionării datelor:

 

 

Date personale

Scopul gestionării datelor

Nume și prenume

Identificare, contact.

Adresa e-mail

 •  
 •  
 •  

Numele și adresa de facturare

Identificarea, tratarea obiecțiilor de calitate, a întrebărilor și problemelor legate de produsele comandate.

 

 

 

 1.  Părțile interesate: toate părțile interesate care cumpără de pe site-ul web al magazinului și au reclamații de calitate.

{C}3.     {C}Durata procesării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Copiile înregistrării reclamațiilor de calitate, transcrierea și răspunsul la obiecție sunt cuprinse în Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17 / A. § (7) se păstrează timp de 5 ani.

{C}4.     {C}Identitatea potențialilor operatori de date cu drept de acces la date, destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de personalul de vânzări și marketing al operatorului de date, cu respectarea principiilor de mai sus.

{C}5.     {C}Descrierea drepturilor persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor:

{C}·         Persoana vizată poate solicita operatorului accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc și

{C}·         se opune prelucrării acestor date cu caracter personal și

{C}·         persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și să își retragă consimțământul în orice moment.

{C}6.     {C}Accesul, ștergerea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor, protestul împotriva prelucrării datelor poate fi inițiat de persoana vizată în următoarele moduri:

{C}·         prin poștă la adresa,

{C}·         prin e-mail la o adresă de e-mail,

{C}·         telefonic la numărul.

 

{C}7.     {C}Temeiul juridic al prelucrării datelor: consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) litera (c), Infotv. Secțiunea 5 (1) și Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17 / A. § (7).

 

{C}8.     {C}Vă rugăm să fiți informat că

{C}·         furnizarea datelor cu caracter personal se bazează pe o obligație contractuală.

{C}·         prelucrarea datelor cu caracter personal este o condiție prealabilă pentru încheierea unui contract.

{C}·         este obligat să furnizeze informații personale, astfel încât să putem gestiona reclamația dvs.

{C}·         nerespectarea informațiilor are drept consecință faptul că nu putem gestiona reclamația dvs.

 

 

 

Site-uri comunitare

 

{C}1.     {C}Faptul culegerii de date, domeniul de aplicare al datelor gestionate: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram etc. numele înregistrat pe site-urile de rețele sociale și poza de profil publică a utilizatorului.

{C}2.     {C}Părțile interesate: toate părțile interesate care s-au înregistrat pe Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram etc. site-urile de rețele sociale și a „apreciat” site-ul.

{C}3.     {C}Scopul colectării datelor: pe site-urile de rețea socială, de a partaja sau „aprecia” anumite elemente de conținut, produse, promoții sau site-ul în sine.

{C}4.     {C}Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor, identitatea potențialilor operatori de date autorizați să acceseze datele și descrierea drepturilor persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor: persoana vizată poate afla sursa datelor, prelucrarea acestora, Gestionarea datelor se realizează pe site-urile de socializare, astfel încât durata și metoda de gestionare a datelor, precum și posibilitățile de ștergere și modificare a datelor sunt reglementate de site-ul de socializare dat.

{C}5.     {C}Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: consimțământul voluntar al persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale personale pe site-urile de rețele sociale.

 

 

 Relațiile cu clienții și gestionarea altor date

 

{C}1.     {C}În cazul în care se ivesc întrebări sau probleme în timpul utilizării serviciilor noastre de gestionare de date, clientul poate contacta operatorul de date în modurile furnizate pe site-ul web (telefon, e-mail, site-uri de rețele sociale etc.).

{C}2.     {C}Gestonarul de date, e-mailuri primite, mesajele, telefoanele, Facebook etc. va șterge datele furnizate împreună cu numele și adresa de e-mail ale părții interesate, precum și alte date cu caracter personal furnizate voluntar, nu mai târziu de 2 ani de la comunicare.

{C}3.     {C}Dăm  informații despre prelucrarea datelor care nu sunt enumerate în acest prospect atunci când colectăm datele.

{C}4.     {C}La cerere oficială excepțională, sau în cazul solicitării altor organe de baza a autorităților legislative, Furnizorul de servicii este obligat să dea informații, să comunice și să predea date și să pună la dispoziție documente.

{C}5.     {C}În astfel de cazuri, Furnizorul de servicii va furniza solicitantului date cu caracter personal numai în măsura în care este absolut necesar pentru realizarea scopului cererii, cu condiția să fi indicat scopul și întinderea exactă a datelor.

 

Drepturile persoanelor vizate

 

{C}1.    {C}Dreptul de acces

Aveți dreptul de a primi feedback de la operator cu privire la faptul că datele dvs. personale sunt procesate și, dacă o astfel de prelucrare este în curs, aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale și informațiile enumerate în regulament.

{C}2.    {C}Dreptul la rectificare

Aveți dreptul, să cereți operatorului de date, să corecteye datele cu caracter personal    inexacte fără întârziere. Având în vedere scopul prelucrării datelor, aveți dreptul de a solicita ca datele dvs. personale incomplete să fie completate, printre altele, printr-o declarație suplimentară.

{C}3.    {C}Dreptul de anulare

Aveți dreptul să cereți operatorului de date, să șteargă datele dvs. personale, fără întârziere nejustificată, iar operatorul de date este obligat să șteargă datele personale care vă privesc fără întârziere

{C}4.    Dreptul de a fi uitat

În cazul în care operatorul a dezvăluit datele cu caracter personal, și este obligat să le șteargă, acesta va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, luând în considerare tehnologia disponibilă și costul implementării, pentru a informa operatorii că ați solicitat datele cu caracter personal în cauză. ștergerea linkurilor sau copiilor sau duplicatelor acestor date cu caracter personal.

{C}5.    {C}Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor

Aveți dreptul să cereți  operatorului de date, să restricționeze prelucrarea datelor dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

{C}·         Contestați acuratețea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică perioadei de timp ce permite operatorului de date să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;

{C}·         prelucrarea datelor este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor și solicitați în schimb o restricție privind utilizarea acestora;

{C}·         operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le cereți să formuleze, să aplice sau să protejeze revendicările legale;

{C}·         V-ați opus prelucrării datelor; în acest caz, restricția se aplică atât timp cât se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului au prioritate față de motivele dvs. legitime

{C}6.    {C}Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă aparțin, puse la dispoziția unui operator de date într-un format structurat, utilizat pe scară largă, care poate fi citate de calculator, și de a transfera aceste date către un alt operator de date fără a fi împiedicat de către operatorul de date al căruia s-au furnizat date cu caracter personal (...)

{C}7.    {C} Dreptul la protest

Aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor dvs. personale (...), inclusiv profilarea pe baza acestor date, pe baza situației proprie a dvs.

{C}8.    {C}Protest în caz de achiziție directă de afaceri

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul achiziției directe de afaceri, aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop, inclusiv profilarea, în măsura în care se referă la achiziția directă de afaceri. Dacă vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopul achiziției directe a afacerii, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în acest scop.

{C}9.    {C}Luarea automată a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv profilarea

Aveți dreptul de a nu fi atins de o decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv profilarea, care ar avea un efect juridic sau un efect similar asupra acestuia.

Paragraful precedent nu se aplică în cazul în care:

{C}·         datele sunt necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operatorul de date;

{C}·         este guvernat de legislația UE sau a statelor membre aplicabile operatorului, care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime;

{C}·         Se bazează pe consimțământul dumneavoastră expres.

 

Termenul limită pentru acțiune

 

Operatorul vă va informa fără întârziere, dar, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii, cu privire la acțiunile întreprinse cu privire la cererile de mai sus.

 Dacă este necesar, poate fi prelungit cu 2 luni. Operatorul de date vă va informa cu privire la prelungirea termenului, indicând motivele întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii.

 În cazul în care operatorul nu ia măsuri cu privire la solicitarea dvs., vă va informa fără întârziere, dar nu mai târziu de o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele neacțiunii și cu faptul că puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere și puteți avea o cale de atac judiciară.

 

 

Securitatea gestionării datelor

 

Operatorul și procesatorul trebuie să ia măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a ține seama de starea științei și tehnologiei și de costurile de implementare, precum și de natura, domeniul de aplicare, circumstanțele și scopurile procesării, precum și probabilitatea și gravitatea variatelor riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor, să garanteze un nivel de securitate a datelor adecvat gradului de risc, inclusiv, printre altele, dacă este cazul:

 

 1.  pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;

 

 1.  asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și rezilienței continue a sistemelor și serviciilor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

 1.  în cazul unui incident fizic sau tehnic, capacitatea de a restabili accesul și disponibilitatea datelor cu caracter personal în timp util;

 

 1. o procedură pentru testarea, evaluarea și evaluarea periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice luate pentru a asigura securitatea prelucrării datelor.

 

 

Informarea persoanei vizate cu privire la incidentul de protecție a datelor

 

 În cazul în care incidentul de protecție a datelor poate prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată despre incidentul de protecție a datelor fără întârzieri nejustificate.

 

 Informațiile furnizate persoanei vizate trebuie să descrie în mod clar și inteligibil natura incidentului de protecție a datelor și numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale altei persoane de contact care a furnizat informații suplimentare; trebuie descrise consecințele probabile ale incidentului; descrise măsurile luate sau planificate de operator pentru remedierea incidentului, inclusiv, dacă este cazul, măsuri de atenuare a oricăror consecințe negative care decurg din incidentul de protecție a datelor.

 

. 

 

Persoana vizată nu trebuie să fie informată dacă sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiții:

{C}·         operatorul a implementat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate și aceste măsuri au fost aplicate datelor afectate de incidentul de protecție a datelor, în special măsuri precum utilizarea criptării care o fac de neînțeles pentru persoanele care nu sunt autorizate să acceseze datele cu caracter personal;

{C}·         operatorul a luat măsuri suplimentare în urma incidentului de protecție a datelor pentru a se asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei vizate nu se mai poate materializa;

{C}·         informațiile ar necesita un efort disproporțional. În astfel de cazuri, persoana vizată este informată prin informații disponibile publicului sau se va lua o măsură similară pentru a se asigura că persoana vizată este informată la fel de eficient.

 

În cazul în care operatorul de date nu a notificat încă persoana vizată cu privire la incidentul de protecție a datelor, autoritatea de supraveghere poate, după ce a analizat dacă incidentul de protecție a datelor implică un risc ridicat, să dispună ca persoana vizată să fie informată.

 

 

Raportarea unui incident de confidențialitate a datelor autorităților.

 

 Incidentul de protecție a datelor este raportat de operator către autoritatea de supraveghere competentă, în temeiul articolului 55 fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, nu mai târziu de 72 de ore de la cunoașterea incidentului de protecție a datelor, cu excepția cazului în care incidentul de protecție a datelor nu este de natură să pericliteze drepturile persoanelor. și libertățile sale. Dacă notificarea nu se face în termen de 72 de ore, trebuie furnizate motivele întârzierii.

 

Posibilitatea de plângere


Reclamațiile împotriva eventualelor încălcări a reglementărilor, ale operatorului de date pot fi depuse la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației:

 

Autoritatea națională pentru protecția datelor și libertatea informației

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Adresă: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Observații de încheiere

 

În timpul pregătirii prospectului, am luat în considerare următoarea legislație:

{C}·         95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor) REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din aprilie 2016 27.)

{C}·         2011 CXII. Act - privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: Infotv.)

{C}·         CVIII din 2001 Act - cu privire la anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor legate de societatea informațională (în principal secțiunea 13 / A)

{C}·         XLVII din 2008 Legea privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor;

{C}·         XLVIII din 2008 Act - cu privire la condițiile de bază și anumite restricții ale publicității comerciale (în special § 6)

{C}·         2005 XC. Legea privind libertatea de informare electronică

{C}·         Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice (în special § 155)

{C}·         16/2011. s. Aviz cu privire la Recomandarea EASA / IAB privind cele mai bune practici pentru publicitatea comportamentală online

{C}·         Recomandarea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației cu privire la cerințele de protecție a datelor pentru informații anterioare

{C}·         Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46